Štvrtok 26.5.2022
sk
Dušan
cz
Filip

Slo­ven­sko sa nie veľmi často objavuje na ame­ric­kých ob­ra­zov­kách. Naša kra­jina je skrátka prí­liš malá a mnoho za­oce­án­skych oby­va­te­ľov o nej v ži­vote ne­po­čulo.

Keď už sa však stane vý­nimka a Slo­ven­sko si uchmatne as­poň pár se­kúnd slávy na ob­ra­zovke, vač­ši­nou to nie je vo veľmi po­zi­tív­nom svetle. Naj­lep­ším prí­kla­dom je azda ho­ror Hos­tel, v kto­rom sa ame­rickí tu­risti na Slo­ven­sku uby­tujú vo vraž­de­nom hos­teli, ktorý ne­skôr spô­sobí ich smrť.

Ak Slo­ven­sko nie je vy­kres­lené úplne ne­ga­tívne, je väč­ši­nou spá­jané s Čes­kom. Práve na roz­de­le­nie Čes­ko­slo­ven­ska od­ka­zo­vala prvá zmienka na­šej kra­jiny v se­riáli Te­ória Veľ­kého Tresku. Shel­don sa v dru­hom diele de­via­tej sé­rie po­kúša vy­svet­liť roz­chod práve po­mo­cou roz­de­le­nia Če­chov a Slo­vá­kov. Po­u­žíva na to aj naše dve se­pa­rátne ná­rodné vlajky.

Práve tieto vlajky sa v po­sled­nej, dva­nás­tej, sé­rii vra­cajú a na malú chvíľku po­nú­kajú Slo­ven­sku re­klamu. Shel­don je zro­nený svo­jím ve­dec­kým ne­ús­pe­chom a ur­putne hľadá mo­ti­vá­ciu. Vy­skúša po­me­dzi iné aj hru s vlaj­kami, v rámci kto­rej je tá naša umiest­nená na naj­vi­di­teľ­nej­šom mieste na stole.

https://giphy.com/gifs/jxbtTfai4awJJwncn2

V tomto videu nájdeš kompletné zábery s našou vlajkou

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=x2SEx2rKaL8

Aj keď nejde o ex­pli­citne po­zi­tívnu re­klamu, ne­mô­žeme po­ve­dať, žeby nám chvíľka po­zor­nosti nie­čím uš­ko­dila. Meno na­šej kra­jiny sa v tomto prí­pade ne­spo­mína v spo­ji­tosti so žiad­nymi ne­ga­tív­nymi okol­nos­ťami, čo po mno­hých kri­tic­kých (a často ne­prav­di­vých) vy­ob­ra­ze­niach roz­hodne vy­čarí as­poň ma­ličký úsmev na tvári.

Zdroj: startitup.sk
Titulná fotka: Warner Bros. Television


Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

Pridaj svoj komentár

Komentáre 0

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Anketa dňa
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max 15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max 5mb
    *dané pole je potrebné vyplniť