Slovensko sa objavilo v poslednej sérii Teórie Veľkého Tresku

Naša chvíľka slávy v po­sled­nej se­zóne se­riálu Te­ória Veľ­kého Tresku našťastie ne­bola ne­ga­tívna.

Slo­ven­sko sa nie veľmi často objavuje na ame­ric­kých ob­ra­zov­kách. Naša kra­jina je skrátka prí­liš malá a mnoho za­oce­án­skych oby­va­te­ľov o nej v ži­vote ne­po­čulo.

Keď už sa však stane vý­nimka a Slo­ven­sko si uchmatne as­poň pár se­kúnd slávy na ob­ra­zovke, vač­ši­nou to nie je vo veľmi po­zi­tív­nom svetle. Naj­lep­ším prí­kla­dom je azda ho­ror Hos­tel, v kto­rom sa ame­rickí tu­risti na Slo­ven­sku uby­tujú vo vraž­de­nom hos­teli, ktorý ne­skôr spô­sobí ich smrť.

Ak Slo­ven­sko nie je vy­kres­lené úplne ne­ga­tívne, je väč­ši­nou spá­jané s Čes­kom. Práve na roz­de­le­nie Čes­ko­slo­ven­ska od­ka­zo­vala prvá zmienka na­šej kra­jiny v se­riáli Te­ória Veľ­kého Tresku. Shel­don sa v dru­hom diele de­via­tej sé­rie po­kúša vy­svet­liť roz­chod práve po­mo­cou roz­de­le­nia Če­chov a Slo­vá­kov. Po­u­žíva na to aj naše dve se­pa­rátne ná­rodné vlajky.

Práve tieto vlajky sa v po­sled­nej, dva­nás­tej, sé­rii vra­cajú a na malú chvíľku po­nú­kajú Slo­ven­sku re­klamu. Shel­don je zro­nený svo­jím ve­dec­kým ne­ús­pe­chom a ur­putne hľadá mo­ti­vá­ciu. Vy­skúša po­me­dzi iné aj hru s vlaj­kami, v rámci kto­rej je tá naša umiest­nená na naj­vi­di­teľ­nej­šom mieste na stole.

https://giphy.com/gifs/jxbtTfai4awJJwncn2

V tomto videu nájdeš kompletné zábery s našou vlajkou

Aj keď nejde o ex­pli­citne po­zi­tívnu re­klamu, ne­mô­žeme po­ve­dať, žeby nám chvíľka po­zor­nosti nie­čím uš­ko­dila. Meno na­šej kra­jiny sa v tomto prí­pade ne­spo­mína v spo­ji­tosti so žiad­nymi ne­ga­tív­nymi okol­nos­ťami, čo po mno­hých kri­tic­kých (a často ne­prav­di­vých) vy­ob­ra­ze­niach roz­hodne vy­čarí as­poň ma­ličký úsmev na tvári.

Zdroj: startitup.sk
Titulná fotka: Warner Bros. Television

Reagujte!
Grr Grr
3
Grr
Fuuj Fuuj
0
Fuuj
Fňuk Fňuk
0
Fňuk
Jeej Jeej
10
Jeej
Uups Uups
1
Uups
Haha Haha
8
Haha
Woow Woow
2
Woow

Komentuj post a napíš, čo si o tom myslíš!

⬇️

Pridaj komentár

Pre odoslanie komentáru sa musíte prihlásiť. Ak ešte nemáte účet zaregistrujte sa.

Mrkni aj tento článok:
15 vtipných rodičovských tweetov, ktoré dokazujú, že Vianoce s deťmi sú na nezaplatenie

Prihlásiť sa

Nemáte účet?
Zaregistrovať sa

reset password

Späť na
Prihlásiť sa

Zaregistrovať sa

Prosím registrujte sa na emefka.sk

Späť na
Prihlásenie
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Dotazník
Príbeh
Zoznam
Meme
Video
Audio
Image

SLEDUJ EMEFKA

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

SLEDUJ NA INSTAGRAME