Tlačidlo na zatvorenie okna potvrdenia platby
Tvoje predplatné bolo aktivované
Štvrtok 1.12.2022
sk
Edmund
cz
Iva

Ko­niec roka sa už pri­ro­dzene spája s hod­no­te­ním všet­kého, čo sa po­čas neho udialo. Bi­lan­co­va­nie ne­ob­chá­dza ani veľké spo­loč­nosti a tak si Go­ogle, ako každý rok, pre jed­not­livé kra­jiny pri­pra­vil kom­plexný reb­rí­ček toho, čo ich naj­viac zau­jí­malo.

Zo­znamy sú za­lo­žené na hľa­da­ných vý­ra­zoch, ktoré boli v tomto roku oproti mi­nu­lému roku naj­nav­šte­vo­va­nej­šie. Naj­viac sme pro­stred­níc­tvom Go­ogle tento rok vy­hľa­dá­vali in­for­má­cie spo­jené so špor­to­vými uda­los­ťami.

Google

„Slo­ven­ské Trendy roka opäť raz do­ka­zujú, že Slo­váci sú špor­to­vým ná­ro­dom, resp. ich zau­jí­majú vý­znamné sve­tové špor­tové uda­losti, kde in­ten­zívne sle­du­jeme vý­kony slo­ven­ských špor­tov­cov a špor­tov­kýň, ale aj na­šich za­hra­nič­ných ob­ľú­ben­cov. K stá­li­ciam ako Maj­strov­stvá sveta v ho­keji či Tour de France sa pri­dali aj Zimné olym­pij­ské hry, kde si ho­kej do­konca vy­bo­jo­val aj svoju vlastnú priečku. Top Tren­dom roka kra­ľujú Maj­strov­stvá sveta vo fut­bale, kde pa­ra­doxne slo­ven­ský tím ab­sen­to­val,“ po­ve­dala Alž­beta Hou­za­rová, PR ma­na­žérka Go­oglu pre Českú re­pub­liku a Slo­ven­sko.

„Popri špor­to­vých uda­los­tiach sa v Tren­doch roka hlá­sia k slovu aj spo­lo­čen­sky vý­znamné do­máce uda­losti, druhú priečku ob­sa­dili Ko­mu­nálne voľby, mi­mo­riadny zá­u­jem bol aj o slo­ven­ský se­riál Otec­ko­via, ktorý si vy­bo­jo­val 5. priečku, na­sle­duje spra­vo­daj­ský por­tál Ak­tu­ality.sk a reb­rí­ček na 10. mieste uzat­vára po­pu­lárna spe­vácka show Su­perS­tar.“

Zau­jí­ma­vým však môže byť aj reb­rí­ček v sek­cii filmy. Bo­he­mian Rhap­sody je v trž­bách slo­ven­ských kín sku­toč­nou jed­not­kou, čo sa od­ra­zilo aj na na­šom vy­hľa­dá­vaní pro­stred­níc­tvom Go­oglu. Aj preto sme sa tomuto filmu rozhodli venovať článok o faktoch a zaujímavostiach o skupine Queen, ktoré sa v tomto filme neobjavili.

Trendy v ka­te­gó­rii „Filmy“

1. Bo­he­mian Rhap­sody
2. Zro­dila sa hviezda
3. Ve­nom
4. 50 od­tie­ňov slo­body
5. De­ad­pool 2
6. Aven­gers: In­fi­nity War
7. Ho­tel Trans­yl­va­nia 3
8. Mamma Mia 2
9. Black Pant­her
10. Hal­lo­ween (2018)

Keby si chcel ve­dieť, ako vyzerali celé slovenské rebríčky, po prípade, čo go­og­lili naj­viac An­gli­ča­nia či hoci aj v Ar­gen­tíne, všetko náj­deš TU.

Zdroj: Google, startitup.sk


Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

admin

Najčítanejšie
Podobné

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné
  vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max
   15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné
   vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max
    5mb
    *dané pole je potrebné
    vyplniť